กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสำเร็จวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก โดยให้นักเรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การคัดลายมือ การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง การแต่งบทกลอนต่างๆ การประกวดเรียงความ และการแสดงละครเวที

Leave a Comment