ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียน
จากเดิมวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.srvschool.ac.th

Leave a Comment