ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสำเร็จวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสำเร็จวิทยาได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนขึ้น  โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมการเป็นผู้นำ และการพัฒนาการทำงานเป็นทีม  ซึ่งกำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีสิทธิ์ออกเสียง  ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง ผู้สมัครหมายเลข 4 จากพรรคดีสำเร็จ ได้รับคะแนนเสียง 635 คะแนน จากนักเรียนที่มาใช้สิทธิ์จำนวน 2,067 คน พรรคที่ได้คะแนนรองลงมา ได้แก่ พรรคสามัคคี ส.ร.ว. ได้รับคะแนนเสียง 493 คะแนน และพรรคที่จะร้อม ได้รับคะแนนเสียง 293 คะแนน

วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

Leave a Comment