เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาลจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสำเร็จวิทยา   (โทร 08-6815-2776, 0-3723-1218, 0-3723-3066 ต่อ 0)

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาล (2 ขวบขึ้นไป) จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  ถึง 7 พฤษภาคม 2564  (ปิดทำการระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน)

ระดับชั้นอายุวันเกิด
เตรียมอนุบาล2 ปี ขึ้นไปเกิดก่อน 17 พ.ค. 62
อนุบาล 13 ปี ขึ้นไปเกิดก่อน 17 พ.ค. 61
อนุบาล 24 ปี ขึ้นไปเกิดก่อน 17 พ.ค. 60

ค่าใช้จ่ายนักเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล

 • เตรียมอนุบาล  ค่าเทอม  2,000 บาท/เทอม  ค่าที่นอน  250 บาท (เก็บครั้งเดียว)  ค่าอุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ 500 บาท (เก็บครั้งเดียว)  รวม 2,750 บาท  (เทอม 2  =  2,000 บาท)
 • อนุบาล 1  ค่าเทอม  1,700 บาท/เทอม  (ถ้าเบิกได้ ค่าเทอม = 2,130 บาท)  ค่าที่นอน  250 บาท (เก็บครั้งเดียว) ค่าอุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ  500 บาท(เก็บครั้งเดียว)  ค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ  200 บาท (เก็บครั้งเดียว)  รวม 2,650 บาท  (เทอม 2  =  1,700 บาท)
 • อนุบาล 2  ค่าเทอม  1,700 บาท/เทอม  (ถ้าเบิกได้ ค่าเทอม = 2,130 บาท)  ค่าที่นอน  250 บาท (เก็บครั้งเดียว) ค่าอุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ  500 บาท(เก็บครั้งเดียว)  รวม 2,450 บาท  (เทอม 2  =  1,700 บาท)
 • อนุบาล 3  ค่าเทอม  1,700 บาท/เทอม  (ถ้าเบิกได้ ค่าเทอม = 2,130 บาท)   ค่าอุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ
        500 บาท  (เก็บครั้งเดียว)  รวม 2,200 บาท (เทอม 2  =  1,700 บาท)
 • ค่าอาหารกลางวัน (กรณีที่ผู้ปกครองให้กินอาหารกับโรงเรียน) เทอม 1 = 1,750 บาท, เทอม 2 = 1,400 บาท
 •  

ค่าใช้จ่ายนักเรียนประถมและมัธยม

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3  ค่าเทอม  1,700 บาท/เทอม  (ถ้าเบิกได้ ค่าเทอม = 1,870 บาท)  
        ค่าเรียนว่ายน้ำ  300 บาท/ปี รวม 2,000 บาท    (เทอม 2  =  1,700 บาท)  เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ค่าเทอม  1,870 บาท/เทอม เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ค่าเทอม  1,450 บาท/เทอม  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 300 บาท/เทอม
     รวม 1,750 บาท

 

การชำระเงินในวันที่สมัคร

 • เตรียมอนุบาล : ชำระเงินค่าเทอม, ที่นอน, และอุปกรณ์สร้างสรรค์  รวม 2,750 บาท
 • อนุบาล 1 : ชำระเงินค่าที่นอน, อุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ, และค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ  รวม 950 บาท
 • อนุบาล 2 : ชำระเงินค่าที่นอน, อุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ รวม 750 บาท
 • อนุบาล 3 : ชำระเงินค่าอุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะ 500 บาท

¹  ประถมและมัธยม : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่สมัคร  

 • สำหรับค่าเทอมชั้น อ.1 – ม.3  สามารถชำระได้ตั้งแต่ วันเปิดเทอม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล :

1. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ น.ร., บิดา, และ มารดา  

2. สำเนาสูติบัตรของ น.ร. 

3. สำเนาบัตรประชาชน ของ บิดา และมารดา 

4. รูปถ่าย ของ น.ร.  1 ใบ (ใช้รูปถ่ายเล่นได้)

 • ระดับประถมและมัธยม :

1. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ น.ร., บิดา, และ มารดา   

2. สำเนาสูติบัตร ของ น.ร.
3. สำเนาบัตรประชาชน ของ บิดา และมารดา 

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 

5. หลักฐานผลการเรียน และหนังสือแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม  (สามารถนำมาให้ในภายหลังได้)

อนุบาล: เปิดเรียนวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564   ประถมและมัธยม: เปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

เปิดขายหนังสือ และชุดนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน เป็นต้นไป  (วันเสาร์ เปิดครึ่งวันเช้า)

 

Leave a Comment