ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียน
จากเดิมวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.srvschool.ac.th

ประกาศยกเลิกการแจกผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนขอยกเลิกการแจกผลการเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และขอแจ้งผลการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์  โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ www.srvschool.ac.th ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

การมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

การมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ นับว่าเป็นโครงการที่โรงเรียนเราจัดทำต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 ถึง ม.3 จำนวน 30ทุน รวมเป็นเงิน 99,690บาท

ออกบูทแสดงนิทรรศการทางการศึกษาเนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก

    ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์ พร้อมคณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกบูทแสดงนิทรรศการทางการศึกษาเนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานกีฬาสี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ประจำปี 62

กีฬาสี เป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน

กีฬาสีในโรงเรียนมีจุดประสงค์หลักเลยคือให้เด็กต่างห้องต่างชั้นเรียน ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมรวมกันนอกเหนือจากการเรียน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในโรงเรียนมากขึ้น และสามารถช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และรู้ลึกถึงธาตุแท้ของหลายๆคนเลยหละ ใครช่วยงานใครไม่ช่วยงานใครเรื่องมากน้อย ใครรับฟังใครไม่รับฟัง ต้องลองถามตัวเองดูด้วยนะว่าเป็นพวกไหน
[useyourdrive dir="1hnWVLjEhZuJpHUCKsj_XKVr0Cd6fVldj" mode="gallery" viewrole="administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest" downloadrole="all" ]

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสำเร็จวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก โดยให้นักเรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การคัดลายมือ การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง การแต่งบทกลอนต่างๆ การประกวดเรียงความ และการแสดงละครเวที

กิจกรรมไหว้ครู

วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เริ่มต้นจากการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี พ.ศ.2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศ โดยมีใจความสำคัญสื่อถึงพระคุณของคุณครู เพราะครูเป็นผู้ให้แสงสว่าง ให้ความรู้และชี้นำทางให้ลูกศิษย์ จึงควรมี “วันครู” เกิดขึ้นเพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพ สักการะต่อครูผู้มีพระคุณ เช่นเดียวกับวันตรุษหรือวันสงกรานต์ ที่เป็นประเพณีในการระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ให้กำเนิด คุณครูก็เปรียบเสมือนผู้ให้กำเนิดคนที่สองเช่นกัน

จากแนวความคิดนี้ประกอบกับความเห็นของหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงกำหนด “วันครู” ขึ้นเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยวันครูจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว

ดอกไม้ประจำวันครู คือ ดอกกล้วยไม้

และได้มีการประกาศให้ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจำวันครู ในปี พ.ศ. 2539 เนื่องจากการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ต้องให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่เป็นเวลานาน เพื่อให้ได้ผลิดอกสวยงาม เช่นเดียวกับการใช้เวลาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ก็ต้องใช้ทั้งวิชาความรู้ที่มีและความเอาใจใส่ เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ