บุคลากร

ผู้บริหาร และ บุคลากรในโรงเรียนสำเร็จวิทยา

เพ็ญศรี คล่องแคล่ว
ผู้รับใบอนุญาต
ประภา พูลทรัพย์
ผู้จัดการ
ลลิตา พูลทรัพย์
รองผู้จัดการ
ประยูร พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการ
ดร.นลินี พูลทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ภูษิต ศิริมัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประถม
ดร.รติรัตน์ คล่องแคล่ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
ทฤษฎี คล่องแคล่ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนมัธยม
ครูสุภาพร ไทยประยูร
เตรียมอนุบาล1
ครูไปรมา เพ็ชรรัตน์
เตรียมอนุบาล 1
ครูอิสราภรณ์ ศรีมิ่งเมือง
เตรียมอนุบาล 2
ครูนีรนุช หินโทน
ครูพิเศษ

อนุบาล 1

ครูนิภาพร สุริวงษา
อนุบาล 1/1
ครูศุภิวัลย์ นามประคอง
อนุบาล 1/2
ครูนวพร ทองศรี
อนุบาล 1/3
ครูวิไลพร กันหอม
อนุบาล 1/4
ครูหนึ่งฤทัย อุดรศรี
อนุบาล 1/5
ครูภานิดา จิตรณรงค์
อนุบาล 1/6
ครูนุศรา บุญถนอม
อนุบาล 1/7
ครูมณีวรรณ ดาวเรือง
อนุบาล 1/8
ครูกันณิกา แก้วกลอง
อนุบาล 1/9

อนุบาล 2

อัมพิกา เจริญสุข
อนุบาล 2/1
ครูชนิดา ทิศกระโทก
อนุบาล 2/2
ครูชลธิสา มิทลาวงศ์
อนุบาล 2/3
ครูนงเยาว์ สุปราณ์
อนุบาล 2/4
ครูสายชล แก้วเกษม
อนุบาล 2/5
ครูมันฑนา สุขเสนา
อนุบาล 2/6
ครูวนิดา บุญเรืองพะเนา
อนุบาล 2/7
ครูนฤมล สงเหล่า
อนุบาล 2/8
ครูฤทัยวรรณ หลาบโพธิ์
อนุบาล 2/9
ครูสุพัตรา พันธุ์มาก
อนุบาล 2/10

อนุบาล 3

ครูอาทิตย์ จิตวิขาม
อนุบาล 3/1
ครูวิไล พลเดช
อนุบาล 3/2
ครูศุภพงษ์ ศิริมัย
อนุบาล 3/3
ครูจันทร์จิรา อำพันธ์เสนอ
อนุบาล 3/4
ครูรติรัตน์ คล่องแคล่ว
อนุบาล 3/5
ครูภัทราพร ตะวัน
อนุบาล 3/6
ครูจิราภรณ์ เทพนิมิตร
อนุบาล 3/7
ครูวรัทยา ศิริมงคล
อนุบาล 3/8
ครูขนิษฐา ชนะนอก
อนุบาล 3/9
ครูจิราภรณ์ วิริยัพันธ์
อนุบาล 3/10

ประถมศึกษาปีที่ 1

ครูดิสพร พรหมทิพย์
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูกัญญา หอมแป้ง
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูสุรีรัตน์ อันสมบูรณ์
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูลีลานุช เข็มทิศ
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูพรรณราย บุญวงค์
ประถมศึกษาปีที่ 1/5
พิมทอง ยุทธนไพบูลย์
ประถมศึกษาปีที่ 1/6
ครูประภาดา เอกวงษ์
ประถมศึกษาปีที่ 1/7
ครูดลนภา มูลถิน
ประถมศึกษาปีที่ 1/8
ครูยุพยงค์ พวงศรี
ประถมศึกษาปีที่ 1/9
ครูวรรณศิริ ดีเวิน
ประถมศึกษาปีที่ 1/10
ครูสุภาวดี ฝอยสำโรง
ประถมศึกษาปีที่ 1/11
ครูลัดดาวรรณ์ นพเกียรติ์
ประถมศึกษาปีที่ 1/12

ประถมศึกษาปีที่ 2

ครูสมใจ ช่วยรัมย์
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูธิดารัตน์ สมทรัพย์
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูรัตนาพร ใครหิน
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูพิรุณ สังศิริ
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูนารีรัตน์ ทองสุข
ประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูสุนทรี ช่างเกวียน
ประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูจิรพรรณ เที่ยงศิริ
ประถมศึกษาปีที่ 2/7
ครูวิไลวรรณ กิจสวัสดิ์
ประถมศึกษาปีที่ 2/8
ครูเกศรินทร์ เกตุแก้ว
ประถมศึกษาปีที่ 2/9
ครูอารียา รัศสุวรรณ์
ประถมศึกษาปีที่ 2/10
ครูศศิประภา สิมมา
ประถมศึกษาปีที่ 2/11

ประถมศึกษาปีที่ 3

ครูเดือนแรม เชื้อเสนา
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูปัญจรีย์ อินที
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประนอม วงศ์สังวาลย์
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูสุจิตรา แดงโชติ
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูเบญจวรรณ อาศัยราษฎร์
ประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูแก้วตา ชาวท่าทราย
ประถมศึกษาปีที่ 3/6
ครูนิภาพร วันบุญ
ประถมศึกษาปีที่ 3/7
ครูสิริกาญจน์ รัศสุวรรณ์
ประถมศึกษาปีที่ 3/8
ครูจริยา จันทร์ล้วน
ประถมศึกษาปีที่ 3/9
ครูภริตา นกเอม
ประถมศึกษาปีที่ 3/10
ครูมลฑาทิพย์ เกตุมณี
ประถมศึกษาปีที่ 3/11

ประถมศึกษาปีที่ 4

ครูมณีแก้ว ผลสวัสดิ์
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูอรุณทิพย์ กุสโล
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูจารุวรรณ ศรกล
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูกรรณิกา กระแสร์สุนทร
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูธนัชพร อนุตรกุล
ประถมศึกษาปีที่ 4/5
ครูสมบัติ มินทรสุทธิ์
ประถมศึกษาปีที่ 4/6
ครูสุพัตรา บุญมาเครือ
ประถมศึกษาปีที่ 4/7
ครูสุนิสา นพเกียรต
ประถมศึกษาปีที่ 4/8
ครูนิศรา ยาประกัลป์
ประถมศึกษาปีที่ 4/9
ครูจุฑามาศ อำไพพันธุ์
ประถมศึกษาปีที่ 4/10
ครูจุฑารัตน์ ทองสุก
ประถมศึกษาปีที่ 4/11

ประถมศึกษาปีที่ 5

ครูวารุตา ภูมิพักตร์
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูดวงเดือน ผัดขัน
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูกาญจนา โกมล
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูธีระศักดิ์ สิทธิปลื้ม
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูธนพร บุญอุไร
ประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูศิรินทร์ประภา เข้มแข็งบุญ
ประถมศึกษาปีที่ 5/6
ครูสุกัญญา สอนพงษ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/7
ครูปานทิพย์ บุพลับ
ประถมศึกษาปีที่ 5/8
ครูเนตรชนก บรรทองทิพย์
ประถมศึกษาปีที่ 5/9
ครูดวงเดือน นิลรุ่ง
ประถมศึกษาปีที่ 5/10
ครูอนันตรา เชื้อบุญช่วย
ประถมศึกษาปีที่ 5/11

ประถมศึกษาปีที่ 6

ครูปราณี มิตรสงเคราะห์
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูชุลีพร มีอาษา
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูสุมาลี แพนลา
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูวิมลรัตน์ ฉายศิริ
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูสุดารัตน์ เชยประเสริฐ
ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูนาตยา คล้ายคลึง
ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ครูวลัญ์ชรัตน์ วงษ์รัตน์
ประถมศึกษาปีที่ 6/7
ครูธัญรัตน์ เพลินหัด
ประถมศึกษาปีที่ 6/8
ครูกมลเนตร พลอยสุภา
ประถมศึกษาปีที่ 6/9
ครูวราพร ธรรมประดิษฐ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/10

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสุริยา เพลินหัด
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูกรวิกา สี
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูอรัญญา เวียนสันเทียะ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูนุชนภางค์ ยามจีน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ครูนงลักษณ์ ถาวรทรัพย์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ครูธีระศักดิ์ จันทร์แก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ครูเรวดี ดำรงสันติพิทักษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ครูวิภาวรรณ สมคูณ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ครูจิตรา สังสวัสดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ครูณัฐชา ภูษาแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูเสน่หา ดาทา
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูนันทภพ ช่างเกวียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูมุกดา พ่วงกระโทก
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ครูปรัชญา รุ่งอร่าม
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ครูธนพร บัวผดุง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ครูแสนสิน สุทธิเจริญ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ครูวิลาวัลย์ พร้อมจิตร
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ครูวิไลลักษณ์ สมคุณ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ครูรักษ์สุภานันท์ ปานเดชา
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ครูศศิธร ศรีเพ็ญ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูภัทระ มุสิกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูนฤนาท กาสนุก
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูมาโนช เชยประเสริฐ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ครูอำพัน รัศมี
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ครูอโณทัย นามหาวงษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ครูจรรยา บุพลับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ครูยุพิน โคษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ครูศิริลักษณ์ ฤทธิ์ศิริ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ครูทฤษฎี คล่องแคล่ว
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
ครูสิทธิชัย โดยคำดี
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

สุขศึกษา - พละศึกษา

ครูรุ่งศักดิ์ ขอสุข
ครูพิเศษ
ครูไชย์วัฐศ์ บุญศรีฟ้า
ครูพิเศษ
ครูวราวุธ หาลาภ
ครูพิเศษ
ครู สราวุฒิ โคตรสวัสดิ์
ครูพิเศษ
ครูนาจ เกตุทัสสา
ครูพิเศษ
ครูอานนท์ เพราะกิ่ง
ครูพิเศษ
ครูสมศักดิ์ กัตพงษ์
ครูพิเศษ
ครูอาทิตย์ ดุจวรรณ
ครูพิเศษ
ครูพินิจ ฝอยสำโรง
ครูพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

Alexandra Chumni
ครูพิเศษ
Roberto Pronesti
ครูพิเศษ
กุลธิดา กิจแก้วมรกต
ครูพิเศษ
ครูดวงดาว สุขแป้น
ครูพิเศษ
ครูดิษยะรัตน์ ศรีเกษม
ครูพิเศษ
ครูรวยรัตน์ แสงสุขคู่
ครูพิเศษ
ครูวราภรณ์ ชรารัตน์
ครูพิเศษ
ครูวิภาวรรณ เสือโคร่ง
ครูพิเศษ
ครูสุกัญญา ต่างสี
ครูพิเศษ
ครูอาริตา ญาณเพิ่ม
ครูพิเศษ
ครูจันทร์ทารา บ่าพิมาย
ครูพิเศษ
ครูจิราภรณ์ พรมทอง
ครูพิเศษ
ครูสุภาวรรณ์ อัปมะโท
ครูพิเศษ
ครูชลิตา กิ่งรังกลาง
ครูพิเศษ
ครูรสสุคนธ์ กรวิรัตน์
ครูพิเศษ

ศิลปะ - ดนตรี

ครูภูษิต ศิริมัย
ครูพิเศษ
ครูนิวัติ เกษมรัตนพงศ์
ครูพิเศษ
กาญจนา โสรักนิษฐ์
ครูพิเศษ
ครูนัฐพงษ์ สินสถิตย์
ครูพิเศษ
ครูไพรมณี โพธิ์งาม
ครูพิเศษ
ครูดวงพร บุญคำบัว
ครูพิเศษ
ครูวิสิทธิ์ ใสส่อง
ครูพิเศษ

การงาน - คอมพิวเตอร์คณิต

ครูสงวน แก้วพิมพา
ครูพิเศษ
ครูเอกชัย พัฒนพิบูลย์
ครูพิเศษ
ครูธราดล แสงขำ
ครูพิเศษ
ครูสายชล ยุทธนไพบูลย์
ครูพิเศษ
ครูอรอุมา พาบัว
ครูพิเศษ

ธุรการ - บรรณารักษ์

ครูศุลีพร วงษ์พันธ์
ครูพิเศษ
ครูครูจตุรงค์ สะมาลี
ครูพิเศษ
ครูปนิดา ดวงกำ
บรรณารักษ์