ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน

เลื่อนการเปิดภาคเรียน จากเดิมวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

วิสัยทัศน์

" มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทุกคน “

หลักสูตรการสอน

ระดับชั้นอนุบาล
ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ 3
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  มีระเบียบวินัย 
เหลือง  หมายถึง  ความห่วงใย  เอื้ออาทร

คติพจน์ของโรงเรียน

สุวิชฺชาโน  ภวํโหนฺติ    “ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ”
ผู้รู้ดี  

  1. รู้จักเหตุ  รู้จักผล
  2. รู้จักเหตุที่ควรละเว้นและเหตุที่ควรบำเพ็ญ
  3. รู้จักเหตุแห่งความเสื่อม  และเหตุแห่งความเจริญ

ผู้เจริญ 

  1. เจริญด้วยลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข
  2. เจริญด้วยศีลธรรมประจำกาย  วาจา  ใจ  ในทุกอิริยาบถ

ตรวจสอบผลการเรียน

ท่านสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้แล้ว หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ไม่พบผลการเรียนในระบบกรุณาติดต่อ ครูประจำชั้นของ นักเรียน

ข่าวสารล่าสุด

สอบกลางภาค
25 ธันวาคม 2020 08:00 - 27 ธันวาคม 2020 16:30
ติดต่อเรา
ที่อยู่
เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120
เบอร์โทร - ติดต่อ
โทรศัพท์ 037231218 โทรสาร 037233066
Email
srvschool@hotmail.com