เกี่ยวกับโรงเรียน

มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย การปฏิบัติ และ การปกครองนักเรียน

มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน

 1. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด และเมื่อเลิกเรียนแล้วให้รีบ กลับบ้านทันที หากจะทำกิจกรรมอื่นใดต่อ ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน ๑๗.๓๐ น. หากนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด นักเรียนจะต้องขออนุญาตต่อผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นกรณี ๆ ไปและต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า
 2. ในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเพื่อขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
 3. ห้ามนักเรียนนำเครื่องประดับ หรือของมีค่ามาโรงเรียน เพราะจะทำให้นักเรียนได้รับอันตรายหรือเกิดสูญหาย ถ้านักเรียนคนใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ และของเกิดสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ๔.ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่ประสงค์จะมาขอพบหรือมารับนักเรียนให้ติดต่อผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ ห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเดินขึ้นไปบนอาคารเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ในกรณีที่ผู้ปกครองนำรถมารับส่งนักเรียนให้จอดรับส่งบริเวณที่จอดรถที่ทางโรงเรียนกำหนด
  ให้จอดทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจราจร

การปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียนสาย

นักเรียนที่มาสาย (หลังเวลา ๐๘.๑๐ น.) ให้ปฏิบัติตนดังนี้

 1. เมื่อมาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา ๐๘.๑๐ น. ให้เข้าแถวอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่มาสายในบริเวณที่ครูเวรกำหนด และอยู่ในความดูแลของครูเวร
 2. เมื่อมาไม่ทันเข้าเรียนเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้ปฏิบัติดังนี้
  2.1 นักเรียนขอรับบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียน
  2.2 นักเรียนรายงานตัวและแสดงจดหมายรับรองของผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการมาโรงเรียนสายต่อครูเวร
  2.3 ครูเวรสอบสวนและลงนามอนุญาต
  2.4 นักเรียนนำบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนที่ครูเวรลงนามแล้วมอบให้อาจารย์ประจำวิชา เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดบันทึกการสอน
 3. การบันทึกนักเรียนมาสาย
  3.1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งผู้ปกครองทราบ
  3.2 นักเรียนมาสายเกิน ๕ ครั้ง ใน ๑ ภาคเรียน จะถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๕ คะแนน หลังจากครั้งที่ ๕ เป็นต้นไป หรือในกรณีที่นักเรียนมาสายเกิน ๐๘.๓๐ น. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

วันมาเรียน

วันที่โรงเรียนเปิดสอนตามปกติ นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๐๘.๑๐ น. และกลับไม่เกินเวลา ๑๗.๓๐ น.

วันหยุด

 • หยุดประจำสัปดาห์
 • หยุดตามประกาศทางราชการ
 • หยุดประจำภาคเรียน
 • หยุดตามประกาศทางโรงเรียนสั่งให้หยุด

การลา

 • ลากิจ ต้องส่งใบลาวันแรกที่มาเรียนปกติ
 • ลาป่วย ส่งใบลาวันแรกที่มาเรียนปกติ
 • ลาออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการ
ติดต่อเรา
ที่อยู่
เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120
เบอร์โทร - ติดต่อ
โทรศัพท์ 037231218 โทรสาร 037233066
Email
srvschool@hotmail.com