" มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทุกคน "
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

โรงเรียนสำเร็จวิทยา

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 7. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 8. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 9. จัดโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวในการบริหาร มีการตรวจสอบถ่วงดุล และประกันคุณภาพภายใน
 10. จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 11. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น และให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ เรียนรู้
 12. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน – เหลือง

น้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  มีระเบียบวินัย 
เหลือง  หมายถึง  ความห่วงใย  เอื้ออาทร

ตราประจำโรงเรียน

เปลวเทียน หมายถึง แสงสว่างแห่งสติปัญญาความคิด
หนังสือ หมายถึง ทางแห่งความรู้

ปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม

ความรู้  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  สามารถพัฒนาตนเอง ให้ทันกับความก้าวหน้าของ ความรู้และทางเทคโนโลยี
คุณธรรม  หมายถึง  มุ่งเน้นให้เป็นคนดี  และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

คติพจน์ของโรงเรียน

วิชฺชาโน  ภวํโหนฺติ    “ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ”
ผู้รู้ดี  

 1. รู้จักเหตุ  รู้จักผล
 2. รู้จักเหตุที่ควรละเว้นและเหตุที่ควรบำเพ็ญ
 3. รู้จักเหตุแห่งความเสื่อม  และเหตุแห่งความเจริญ

ผู้เจริญ 

 1. เจริญด้วยลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข
 2. เจริญด้วยศีลธรรมประจำกาย  วาจา  ใจ  ในทุกอิริยาบถ