ปฏิทินโรงเรียนสำเร็จวิทยา ปี 63

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสำเร็จวิทยา ประจำปี 2563

10 มกราคม 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี
17 มกราคม 2563
การแข่งขันกีฬาสีระดับประถมและมัธยม
28 กุมภาพันธ์ 2563
ปัจฉิมนิเทศ 2563
4 - 6 มีนาคม 2563
สอบปลายภาค
11 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบซ่อม ป.6 – ม.3
12 – 13 มีนาคม 2563
สอบซ่อม ป.6 – ม.3
16 – 27 มีนาคม 2563 (ยกเลิก)
เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม ช่วงที่ 1
31 มีนาคม 2563
แจกผลการเรียน (อ.3 – ม.3)
1 – 15 เมษายน 2563
โรงเรียนปิดทำการ
16 เมษายน 2563
เปิดขายหนังสือและชุดนักเรียน
20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 (ยกเลิก)
เรียนพิเศษ ช่วงที2
12 พฤษภาคม 2563
เปิดเรียน เตรียมอนุบาล–อนุบาล 3
14 พฤษภาคม 2563
เปิดเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3
9 ธันวาคม 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จ.สระแก้ว
13 ธันวาคม 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
13 - 14 ธันวาคม 2562
เข้าค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
20 ธันวาคม 2562
- การแข่งขันกีฬาสีระดับอนุบาล - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม
25 - 27 ธันวาคม 2562
สอบกลางภาค