ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนสำเร็จวิทยา

โรงเรียนสำเร็จวิทยา เป็นโรงเรียนสามัญทั่วไป สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120
โทรศัพท์ 037231218 โทรสาร 037233066

Email: srvschool@hotmail.com Website: www.srvschool.ac.th

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2497 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5245 คน
ครูและบุคลากรจำนวน 191 คน

ประวัติโดยย่อ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

โรงเรียนสำเร็จวิทยา เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 โดยนายทองย้อย คล่องแคล่ว ด้วยทุนส่วนตัวบนเนื้อที่ราชการพัสดุ 6 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา ณ. เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อแบ่งเบาภาระของทางราชการ ให้มีสถานศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เนื่องจากผู้จัดตั้งตระหนักดีว่าเยาวชนของชาติที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ย่อมเจริญเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปี พ.ศ. 2497
เปิดสอนครั้งแรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวนนักเรียน 182 คน ครู 7 คน
ปี พ.ศ. 2499
สร้างอาคารเรียนเพิ่ม 1 หลัง เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนนักเรียน 285 คน ครู 12 คน
ปี พ.ศ. 2501
ขยายชั้นเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 364 คน ครู 16 คน เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตเป็น นางทองคำ คล่องแคล่ว
ปี พ.ศ. 2504
ขยายชั้นเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 345 คน ครู 18 คน
ปี พ.ศ. 2507
ได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนนักเรียน 491 คน ครู 19 คน
ปี พ.ศ. 2516 - 2535
สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 4 หลัง
ปี พ.ศ. 2538
รื้ออาคารเรียนเก่าออก 1 หลัง แล้วสร้างอาคารใหม่แทน คือ อาคารทองคำ จำนวนนักเรียน 2671 คน ครู 81 คน
ปี พ.ศ. 2540
สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง คือ อาคารทองย้อย จำนวนนักเรียน 2770 คน ครู 86 คน
ปี พ.ศ. 2542
เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตเป็นนางสาวเพ็ญศรี คล่องแคล่ว
ปี พ.ศ. 2543
สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 24 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2546
สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 12.5 x 25 เมตร
ปี พ.ศ. 2550
สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง 4 ชั้น 30 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
รื้ออาคารเรียนเก่าออก 1 หลัง แล้วสร้างอาคารใหม่แทน เป็นอาคาร 3 ชั้น 18 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2557
รื้ออาคารเรียนเก่าออก 1 หลัง แล้วสร้างอาคารใหม่แทน เป็นอาคาร 4 ชั้น 15 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2562
รื้ออาคารเรียนเก่าออก 1 หลัง แล้วสร้างอาคารใหม่แทนเป็นอาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
" มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทุกคน "
นายประยูร พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน