โล่รางวัล คะแนนสอบ O-NET

ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 60 สูงกว่าคะแนนระดับประเทศ ทั้ง 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

เหรียญรางวัลที่ 12 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษา และ รางวัลที่ 6 ระดับภาค

เหรียญรางวัลที่ 12 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษา และ รางวัลที่ 6 ระดับภาค ชั้นมัธยมศึกษา การแข่งขัน ตอบปัญหาสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน ครั้งท 24 จัดโดย สโมสรไลออนส์สากล

ผ่านการสอบเข้ารอบ 2 (เป็นโรงเรียนเดียวใน จ.สระแก้ว)

ผ่านการสอบเข้ารอบ 2 (เป็นโรงเรียนเดียวใน จ.สระแก้ว) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 และ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รางวัล 9 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง

 รางวัล 9 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง จากการเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา จ.สระแก้ว เข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ท จ.นครปฐม

รางวัล 5 เหรียญทอง, 14 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง

รางวัล 5 เหรียญทอง, 14 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจาปี พ.ศ. 2562

สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิต

สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ได 1 คน, โรงเรียนบดินทรเดชา 2 (สิงห สิงหเสนี) 1 คน, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1 คน, โรงเรียนสายน้าผึ้ง ใน พระอุปถัมภ์ฯ 1 คน, และ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ 1 คน

รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด 2 รางวัล จากการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด 2 รางวัล จากการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ป 2561 (TEDET) จัดโดย สสวท. ร่วมกับ ธ.ออมสิน

รางวัล 18 เหรียญทอง, 27 เหรียญเงิน และ 35 เหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

รางวัล 18 เหรียญทอง, 27 เหรียญเงิน และ 35 เหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2562

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

ซึ่งจัดขึ้นที่ จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 มีนักเรียนของเราเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันรวม 19 รายการ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 3 รายการและระดับมัธยมศึกษา 16 รายการ  โดยมีครูผู้ฝึกสอนจำนวน 24 คน และนักเรียนจำนวน 41 คน  ในระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลรวม  3 เหรียญ  เป็นเหรียญทอง 1 เหรียญและเหรียญเงิน 2 เหรียญ ในระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลรวม  15 เหรียญ เป็นเหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 8 เหรียญ  และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ

รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด 2 รางวัล จากการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562  ในการแข่งขันคณิตคิดเร็วประเภททั่วไป
นักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ
2
รุ่นประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 
และรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4

ผ่านการสอบเข้ารอบ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผ่านการสอบเข้ารอบ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 (ด.ญ.พิมพ์นารา รักษาสวัสดิ์ธาดา) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เหรียญรางวัลที่ 10 ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

เหรียญรางวัลที่ 10 ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 30 โรงเรียน ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จัดขึ้นที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประกอบด้วย ด.ญ.ณัฐชยา เชื้อคำสี, ด.ญ.ธรรมิกา สำราญกิจ, และด.ญ.จิรวรรณ พงษ์สมร 

รางวัลชนะเลิศ 3 รายการ, รองชนะเลิศอันดับ 1 รวม 2 รายการ

รางวัลชนะเลิศ 3 รายการ, รองชนะเลิศอันดับ 1 รวม 2 รายการ, และรองชนะเลิศอันดับ 2 รวม 10 รายการ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 12, 14, และ 16 ปี ทีมชายและทีมหญิง จัดโดยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี

รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ 2561 จ.สระแก้ว และ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคกลาง ท จ.สมุทรสาคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุ 16 ปี ชาย และ รองชนะเลิศ อันดับ 1

รุ่นประชาชน หญิง ในรายการ THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 รอบคัดตัวแทนจังหวัดสระแก้ว

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โรงเรียนสำเร็จวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ทีมเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันกีฬา BMX RACING ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนสำเร็จวิทยาที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬา BMX RACING ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

อ่านต่อ