ครูสุภาพร ไทยประยูร
เตรียมอนุบาล1
ครูไปรมา เพ็ชรรัตน์
เตรียมอนุบาล 1
ครูนีรนุช หินโทน
เตรียมอนุบาล2

อนุบาล 1

ครูนุศรา บุญถนอม
อนุบาล 1/1
ครูนิภาพร สุริวงษา
อนุบาล 1/2
ครูมณีวรรณ ดาวเรือง
อนุบาล 1/3
ครุูกันณิกา แก้วกลอง
อนุบาล 1/4
ครูวิไลพร กันหอม
อนุบาล 1/5
ครูนวพร ทองศรี
อนุบาล 1/6
ครูหนึ่งฤทัย อุดรศรี
อนุบาล 1/7
ครูศุภิวัลย์ นาสวรรค์
อนุบาล 1/8
ครูกันณิกา แก้วกลอง
อนุบาล 1/9

อนุบาล 2

ครูนฤมล สงเหล่า
อนุบาล 2/1
ครูอิสราภรณ์ ศรีมิ่งเมือง
อนุบาล 2/2
ครูภานิดา จิตรณรงค์
อนุบาล 2/3
ครูชนิดา ทิศกระโทก
อนุบาล 2/4
ครูศิริลักษณ์ วักไธส
อนุบาล 2/5
ครูวรัทยา ศิริมงคล
อนุบาล 2/6
ครูฤทัยวรรณ หลาบโพธิ์
อนุบาล 2/7
ครูอัมพิกา เจริญสุข
อนุบาล 2/8
ครูนงเยาว์ สุปราณี
อนุบาล 2/9
ครูชลธิสา มิทลาวงศ์
อนุบาล 2/10
ครูสายชล แก้วเกษม
อนุบาล 2/11

อนุบาล 3

ครูจิราภรณ์ เทพนิมิตร
อนุบาล 3/1
ครูจิราภรณ์ วิริยัพันธ์
อนุบาล 3/2
ครูรติรัตน์ คล่องแคล่ว
อนุบาล 3/3
ครูศิริวรรณ อนงค์พร
อนุบาล 3/4
ครูวนิดา บุญเรืองพะเนา
อนุบาล 3/5
ครูจันทร์จิรา อำพันธ์เสน
อนุบาล 3/6
ครูภัทราพร ตะวัน
อนุบาล 3/7
ครูศุภพงษ์ ศิริมัย
อนุบาล 3/8
ครูวิไล พลเดช
อนุบาล 3/9
ครูขนิษฐา ชนะนอก
อนุบาล 3/11
ครูสุพัตรา พันธุ์มาก
ครูพิเศษ
ครูอาทิตย์ จิตวิขาม
ครููพิเศษ