ครูสุภาพร ไทยประยูร
เตรียมอนุบาล1
ครูไปรมา เพ็ชรรัตน์
เตรียมอนุบาล 1

อนุบาล 1

ครูกันณิกา แก้วกลอง
ครูนิภาพร สุริวงษา
ครูมณีวรรณ ดาวเรือง
ครูวิไลพร กันหอม
ครูศุภิวัลย์ นาสวรรค์
ครูอิสราภรณ์ ศรีมิ่งเมือง
ครูศิริลักษณ์ วักไธส
ครูนีรนุช หินโทน

อนุบาล 2

ครุูศิริวรรณ อนงค์พร
ครูสุพัตรา พันธุ์มาก
ครูวรัทยา ศิริมงคล
ครูนงเยาว์ สุปราณี
ครุูศิริวรรณ อนงค์พร
ครูสายชล แก้วเกษม
ครูฤทัยวรรณ หลาบโพธิ์

อนุบาล 3

ครูนฤมล สงเหล่า
ครูวนิดา บุญเรืองพะเนา
ครูจันทร์จิรา อำพันธ์เสน
ครูจิราภรณ์ เทพนิมิตร
ครูจิราภรณ์ วิริยัพันธ์
ครูภัทราพร ตะวัน
ครูวิไล พลเดช
ครูศุภพงษ์ ศิริมัย
ครูอาทิตย์ จิตวิขาม
ครูวลิตตา ประสิทธิ์นอก