เพ็ญศรี คล่องแคล่ว
ผู้รับใบอนุญาต
ประภา พูลทรัพย์
ผู้จัดการ
ลลิตา พูลทรัพย์
รองผู้จัดการ
ประยูร พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการ
ดร.นลินี พูลทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ภูษิต ศิริมัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประถม
ดร.รติรัตน์ คล่องแคล่ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประถม
ทฤษฎี คล่องแคล่ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนมัธยม