หน้าหลัก

ความรู้ คู่คุณธรรม

โรงเรียนสำเร็จวิทยา มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น

หลักสูตรการสอน

ระดับชั้นอนุบาล
ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ 3
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิสัยทัศน์

" มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทุกคน “

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  มีระเบียบวินัย 
เหลือง  หมายถึง  ความห่วงใย  เอื้ออาทร

คติพจน์ของโรงเรียน

วิชฺชาโน  ภวํโหนฺติ    “ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ”
ผู้รู้ดี  

  1. รู้จักเหตุ  รู้จักผล
  2. รู้จักเหตุที่ควรละเว้นและเหตุที่ควรบำเพ็ญ
  3. รู้จักเหตุแห่งความเสื่อม  และเหตุแห่งความเจริญ

ผู้เจริญ 

  1. เจริญด้วยลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข
  2. เจริญด้วยศีลธรรมประจำกาย  วาจา  ใจ  ในทุกอิริยาบถ
ติดต่อเรา
ที่อยู่
เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120
เบอร์โทร - ติดต่อ
โทรศัพท์ 037231218 โทรสาร 037233066
Email
srvschool@hotmail.com