บุคลากร

เพ็ญศรี คล่องแคล่ว
ผู้รับใบอนุญาต
ประภา พูลทรัพย์
ผู้จัดการ
ลลิตา พูลทรัพย์
รองผู้จัดการ
ดร.นลินี พูลทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ภูษิต ศิริมัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประถม
ดร.รติรัตน์ คล่องแคล่ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
ทฤษฎี คล่องแคล่ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนมัธยม
ครูสุภาพร ไทยประยูร
เตรียมอนุบาล1
ครูไปรมา เพ็ชรรัตน์
เตรียมอนุบาล 1
ครูอิสราภรณ์ ศรีมิ่งเมือง
เตรียมอนุบาล 2
ครูนีรนุช หินโทน
ครูพิเศษ

อนุบาล 1

ครูนิภาพร สุริวงษา
อนุบาล 1/1
ครูศุภิวัลย์ นามประคอง
อนุบาล 1/2
ครูนวพร ทองศรี
อนุบาล 1/3
ครูวิไลพร กันหอม
อนุบาล 1/4
ครูหนึ่งฤทัย อุดรศรี
อนุบาล 1/5
ครูภานิดา จิตรณรงค์
อนุบาล 1/6
ครูนุศรา บุญถนอม
อนุบาล 1/7
ครูมณีวรรณ ดาวเรือง
อนุบาล 1/8
ครูกันณิกา แก้วกลอง
อนุบาล 1/9
ครูรติรัตน์ คล่องแคล่ว
อนุบาล 3/5
ครูภัทราพร ตะวัน
อนุบาล 3/6
ครูจิราภรณ์ เทพนิมิตร
อนุบาล 3/7
ครูวรัทยา ศิริมงคล
อนุบาล 3/8
ครูรติรัตน์ คล่องแคล่ว
อนุบาล 3/5
ครูภัทราพร ตะวัน
อนุบาล 3/6
ครูจิราภรณ์ เทพนิมิตร
อนุบาล 3/7
ครูวรัทยา ศิริมงคล
อนุบาล 3/8

อนุบาล 2

อัมพิกา เจริญสุข
อนุบาล 2/1
ครูชนิดา ทิศกระโทก
อนุบาล 2/2
ครูชลธิสา มิทลาวงศ์
อนุบาล 2/3
ครูนงเยาว์ สุปราณ์
อนุบาล 2/4
ครูสายชล แก้วเกษม
อนุบาล 2/5
ครูมันฑนา สุขเสนา
อนุบาล 2/6
ครูวนิดา บุญเรืองพะเนา
อนุบาล 2/7
ครูนฤมล สงเหล่า
อนุบาล 2/8
ครูฤทัยวรรณ หลาบโพธิ์
อนุบาล 2/9
ครูสุพัตรา พันธุ์มาก
อนุบาล 2/10

อนุบาล 3

ครูอาทิตย์ จิตวิขาม
อนุบาล 3/1
ครูวิไล พลเดช
อนุบาล 3/2
ครูศุภพงษ์ ศิริมัย
อนุบาล 3/3
ครูจันทร์จิรา อำพันธ์เสนอ
อนุบาล 3/4
ครูรติรัตน์ คล่องแคล่ว
อนุบาล 3/5
ครูภัทราพร ตะวัน
อนุบาล 3/6
ครูจิราภรณ์ เทพนิมิตร
อนุบาล 3/7
ครูวรัทยา ศิริมงคล
อนุบาล 3/8
ครูขนิษฐา ชนะนอก
อนุบาล 3/9
ครูจิราภรณ์ วิริยัพันธ์
อนุบาล 3/10
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.